RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że KATARZYNA BARANIAK – TRENER PERSONALNY z siedzibą w Poznaniu (60 – 681) na os. B. Chrobrego 27/38 przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w związku z zawieranymi z Państwem umowami oraz/lub świadczeniami usług przez naszą firmę, ale też w ramach nawiązywania kontaktów handlowych z osobami zainteresowanymi współpracą z naszą firmą, a także w związku z akcjami promocyjnymi przeprowadzonymi przez naszą firmę.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KATARZYNA BARANIAK – TRENER PERSONALNY z siedzibą w Poznaniu (60 – 681) na os. B. Chrobrego 27/38, NIP: 787-192-64-19, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres kasia@trenerpersonalny-poznan.pl lub pod numer telefonu +48 796 664 187.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 4. 6 ust. 1 lit. b) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartych z Państwem umów sprzedaży oraz/lub świadczenia usług;
 5. 6 ust. 1 lit. f) RODO, albowiem przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług przez Administratora, a także w celach marketingowych Administratora oraz badania satysfakcji klienta.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym Zleceniobiorcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze czy firmy windykacyjne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z wykonaniem umowy. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.